Opzoek naar evenementen? Bekijk ze hier

Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden dienstverlening i-Ticketz

Artikel 1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

- Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van i-Ticketz;

- Cliënt: de partij welke een reservering voor een of meer Tickets plaatst bij i-Ticketz;

- Ticketshop: het door i-Ticketz ontwikkeld online platform voor het verkopen en beheren van de Tickets.

- Entreegelden: prijs van Tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals bijvoorbeeld door i-Ticketz in rekening gebrachte reserveringskosten;

- Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot - een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;

- Locatie: de plaats waar het Evenement gehouden wordt;

- Organisator: de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;

- Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Organisator en de Cliënt tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een Evenement , welke door bemiddeling van i-Ticketz tot stand komt;

- Ticket: het toegangsbewijs tot een Evenement dat namens de Organistor via de Ticketshop aan de Cliënt wordt verkockt

- i-Ticketz: gevestigd Samarindastraat 20, 1335 HD Almere, Nederland

- Inschrijvingsnummer KvK: 57690642

- BTW nr: NL196341723B01

- Website van i-Ticketz: www.i-ticketz.com

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van i-Ticketz worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere reservering voor Tickets via de website van i-Ticketz, welke de Cliënt plaatst via de Website en op iedere Overeenkomst. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.3 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de algemene voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.

1.4 i-Ticketz treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Cliënt en Organisator. De Overeenkomst komt tot stand in overeenstemming met het bepaalde van artikel 4 nadat Cliënt via de website van i-Ticketz en/of anderszins) een reservering voor één of meer Tickets heeft geplaatst. I-Ticketz verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Idien er sprake is van verzending van Tickets door i-Ticketz aan de Cliënt vindt zulks plaats namens de Organisator.

Artikel 2. Informatie

2.1 Alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, welke door i-Ticketz aan de Cliënt wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

Artikel 3. Betalingen Tickets

3.1 Betaling van de Entreegelden en alle overige eventuele door de Cliënt verschuldigde kosten wordt gedaan aan i-Ticketz.

3.2  Niettegenstaande artikel 6.7 geschieden alle betalingen door Cliënt in verband met de verkoop van Tickets via de Ticketshop - op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van Organisator aan i-Ticketz - op de bankrekening van i-Ticketz

3.3 De uitbetaling onder inhouding van de met de Organisator overeengekomen vergoeding als bedoeld in Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van de Organisator door i-Ticketz binnen vijf werkdagen (tenzij anders overeengekomen) na afloop van het door de Organisator georganiseerd evenement doorgestort op een door Organistor aan te geven Nederlandse (bank)rekening.             

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst bij online betaling:

-  de Overeenkomst komt tot stand indien en zodra i-Ticketz (autorisatie van) de betaling door Cliënt heeft ontvangen;

-  Als de Overeenkomst via de website tot stand komt, dan wordt de totstandkoming van de Overeenkomst per omgaande via e-mail aan de Cliënt bevestigd;

4.2 Indien geen autorisatie van de betaling door Cliënt verkregen wordt, dan ontvangt de Cliënt hetzij via e-mail, hetzij via gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 5. Tickets

5.1 Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door i-Ticketz aan de Cliënt geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of i-Ticketz nimmer is toegestaan:

5.2 Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

5.3 Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren aan de Tickets;

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 i-Ticketz is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

6.2. Vergoeding of restitutie van de entreegelden aan de bezoeker bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie die aantoonbaar aan i-Ticketz zijn voldaan vinden plaats door de Organisator.

6.3. i-Ticketz zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door i-Ticketz verleende diensten, zoals reserveringskosten. I-Ticketz aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6.4. i-Ticketz is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.5. i-Ticketz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de Tickets door de Cliënt door welke oorzaak dan ook.

6.6. i-Ticketz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij i-Ticketz, noch voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Cliënt, niet geheel worden afgewikkeld door i-Ticketz en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een Locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.

6.7 Koop en verkoop van het Ticket verloopt via de Ticketshop, waarbij Cliënt optreedt als koper en Organisator als verkoper van het Ticket. i-Ticketz is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen i-Ticketz en een Cliënt.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van i-Ticketz alsmede met betrekking tot de door i-Ticketz gehanteerde formule in het algemeen berusten bij i-Ticketz. Het is de Cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van i-Ticketz.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 8. Gedragsregels

8.1 De Cliënt zal zich dienen te houden aan door de Organisator en de houder van de Locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor i-Ticketz de Tickets levert.

8.2 de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van het Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien en voor zover zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via i-Ticketz of via andere door i-Ticketz geautoriseerde (voor)verkoopadressen;

8.3 de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen;

8.4 de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Cliënt verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 9. Tarieven

9.1 i-Ticketz brengt de Organisator de navolgende kosten in rekening: a. kosten per via de Ticketshop verkocht Ticket; b. kosten voor het gebruik van door of namens i-Ticketz ter beschikking gestelde systemen, waaronder de Ticketshop, en andere (offline) software; c. kosten voor extra diensten.

9.2 De tarieven worden vermeld op de website van i-Ticketz of worden middels de Overeenkomst met Organisator nader bepaald.

9.3 Alle genoemde tarieven, waaronder de vergoeding per Ticket als bedoeld in artikel 9.1 sub a) van deze Algemene Voorwaarden alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft, zijn exclusief BTW.

9.4 i-Ticketz heeft het recht de tarieven - indien daartoe aanleiding is - tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart Organisator zich op voorhand akkoord.

9.5 Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Organistor en Cliënt kan op i-Ticketz worden afgewenteld.

 9.6 Betaling van de door i-Ticketz aan Oganisator in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 3.3 van deze Algemene Voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal i-Ticketz Organisator hieromtrent informeren. Organisator is alsdan gehouden het openstaande bedrag aan tarieven terstond te voldoen.

9.7 In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Organisator, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan Cliënt te restitueren.

9.8 Voor het terug storten van ticketgelden naar gebruikers wordt aan de Organisator een bedrag gerekend van €1,90 per terug te storten ticket ongeacht de betaalmethode. Bij een terugstorting worden enkel de ticketgelden zonder service- en transactie fee terug gestort.

Artikel 10. Ticketshop

10.1 De Ticketshop biedt een platform dat het mogelijk maakt om bij een Organisator een Ticket aan te schaffen. i-Ticketz verzorgt dus alleen het bestelproces van de Tickets. De overeenkomst tot koop van de Tickets komt dan ook tot stand tussen de Cliënt en de betreffende Organisator. i-Ticketz handelt daarin louter als tussenpersoon en heeft met de koopovereenkomst tussen Cliënt en Organisator geen bemoeienis. Deze Algemene Voorwaarden zien dan ook alleen op de overeenkomst tussen i-Ticketz en de Organisator tot het gebruik van de Ticketshop.

10.2  Indien de Cliënt een Ticket wil bestellen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Cliënt bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het verlenen van de Ticketshop. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.

10.3 Binnen het bestelproces wordt aan de Cliënt de mogelijkheid geboden om aanpassingen door te voeren in de eerder door hem opgegeven informatie.

10.4 Cliënt accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot een Evenement nadere voorwaarden van de Organisator van toepassing kunnen zijn. Zoals vermeld in artikel 10.1, is i-Ticketz niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Cliënt wordt geleden.

10.5 Cliënt kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door een instantie die door i-Ticketz wordt geaccepteerd.

Artikel 11. Aanvullende bepalingen

11.1 Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de Algemene Voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Partijen met de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

11.2 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

11.3 Eventuele klachten van Cliënten naar aanleiding van de door i-Ticketz geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van i-Ticketz, die zorg draagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn die de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden.

11.4 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.